ชื่อเรื่องงานวิจัย วิชายุทธศาสตร์ภาวะผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง (ดร.สุวรรณ นาคพนม)   7 comments

1. นางจินตนา รวมชมรัตน์
…..พรศรี ฉิมแก้ว
…..เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาควาามเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายพงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์
…..พิศสุภา  ปัจฉิมสวัสดิ์
…..เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3. นายปฏิวัติ แก้วรัตนะ

…..ดร.สกุลรัตน์  กมุทมาศ
…..งานวิจัย เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา

4. พท.หญิง ชิดชม  เจนตลอด

…..จุมพจน์  วนิชกุล
…..เรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5. นางสมศรี  เณรจาที
…..เพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์
…..การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. นางรัชฎา  พงษ์ประยูร

…..สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล
…..การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคุณภาพของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

7. นางพยุง  ใบแย้ม
……ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
……การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

8. นางปัทมาสน์ อมาตยกุล
…..องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า

9. นางสาวฐิติพร  หงษ์โต
…..การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
…..การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผอ.สพท.

10. นายสาโรจน์  เผ่าวงศากุล
…… ชวนพิศ  สิทธิ์ธาดา
…… รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล

11. นายภูมิพัฒน์  ภาคภูมิ
…..ดร.ชัยพจน์  รักงาม
…..การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12. นางกัญจน์ชญาน์ พงษ์พยัคเลิศ
…..ดร.พิธาน  เชื้อทอง
…..ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า
…..กมลวรรณ  รอดจ่าย
…..การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

14. นางวรรณี  ภิรมย์คำ
…..มัทนา  วังถนอมศักดิ์
…..รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
15. นางกอบกุล  ประเสริฐลาภ
…..นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์
…..การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 responses to “ชื่อเรื่องงานวิจัย วิชายุทธศาสตร์ภาวะผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง (ดร.สุวรรณ นาคพนม)

Subscribe to comments with RSS.

  1. นางสมศรี เณรจาที
    …เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
    …การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  2. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า

    เป็ด

    ปัทมาสน์ อมาตยกุล
  3. ดร.ชัยพจน์ รักงาม

    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ
  4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    นายพิธาน พื้นทอง

    kanchaya phongpayaklerd
  5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    นายพิธาน พื้นทอง

    kanchaya phongpayaklerd
  6. กมลวรรณ รอดจ่าย

    การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

    พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า
  7. ขอเปลี่ยนงานวิจัยเป็น
    การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
    อน่บาลเอกชน

    กอบกุล ประเสริฐลาภ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: