ชื่อเรื่องงานวิจัย วิชายุทธศาสตร์ภาวะผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง (ดร.สุวรรณ นาคพนม)   7 comments

1. นางจินตนา รวมชมรัตน์
…..พรศรี ฉิมแก้ว
…..เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาควาามเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายพงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์
…..พิศสุภา  ปัจฉิมสวัสดิ์
…..เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3. นายปฏิวัติ แก้วรัตนะ

…..ดร.สกุลรัตน์  กมุทมาศ
…..งานวิจัย เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา

4. พท.หญิง ชิดชม  เจนตลอด

…..จุมพจน์  วนิชกุล
…..เรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5. นางสมศรี  เณรจาที
…..เพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์
…..การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. นางรัชฎา  พงษ์ประยูร

…..สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล
…..การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคุณภาพของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

7. นางพยุง  ใบแย้ม
……ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
……การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

8. นางปัทมาสน์ อมาตยกุล
…..องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า

9. นางสาวฐิติพร  หงษ์โต
…..การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
…..การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผอ.สพท.

10. นายสาโรจน์  เผ่าวงศากุล
…… ชวนพิศ  สิทธิ์ธาดา
…… รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล

11. นายภูมิพัฒน์  ภาคภูมิ
…..ดร.ชัยพจน์  รักงาม
…..การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12. นางกัญจน์ชญาน์ พงษ์พยัคเลิศ
…..ดร.พิธาน  เชื้อทอง
…..ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า
…..กมลวรรณ  รอดจ่าย
…..การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

14. นางวรรณี  ภิรมย์คำ
…..มัทนา  วังถนอมศักดิ์
…..รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
15. นางกอบกุล  ประเสริฐลาภ
…..นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์
…..การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisements

7 responses to “ชื่อเรื่องงานวิจัย วิชายุทธศาสตร์ภาวะผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง (ดร.สุวรรณ นาคพนม)

Subscribe to comments with RSS.

 1. นางสมศรี เณรจาที
  …เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
  …การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 2. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า

  เป็ด

  ปัทมาสน์ อมาตยกุล
 3. ดร.ชัยพจน์ รักงาม

  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ
 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นายพิธาน พื้นทอง

  kanchaya phongpayaklerd
 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นายพิธาน พื้นทอง

  kanchaya phongpayaklerd
 6. กมลวรรณ รอดจ่าย

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

  พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า
 7. ขอเปลี่ยนงานวิจัยเป็น
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
  อน่บาลเอกชน

  กอบกุล ประเสริฐลาภ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: